ISPARTA MEYDAN AVM YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


ISPARTA MEYDAN AVM olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet
göstermekteyiz. Bu bilinçle Isparta Meydan AVM tarafından müşteriler başta olmak üzere şirket
çalışanları haricindeki gerçek kişilere ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na(kanun), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere
(yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından
alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem
atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu”
sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar
çerçevesinde işlemekteyiz.


1) Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca, Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 75151 sicil numarası ile kayıtlı,
0548051640500001 MERSİS ve 5480516405 Vergi Numaralı, “Tahılpazarı Mah. Şarampol Cad.
MarkAntalya Alışveriş Merkezi.No:84 MURATPAŞA/ANTALYA ” adresinde mukim ISPARTA
MEYDAN AVM (ISPARTA MEYDAN AVM YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş) Veri Sorumlusudur.

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz ISPARTA MEYDAN AVM tarafından;
• ISPARTA MEYDAN AVM’nin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına
uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’in iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların
yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
• ISPARTA MEYDAN AVM’nin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi,
planlanması ve uygulanması, Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve
yürütülmesi, Şirket’in ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri
ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi,
• ISPARTA MEYDAN AVM’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve
hukuki emniyetinin sağlanması
• ISPARTA MEYDAN AVM’nin geliştirilmesi, icra edilmesi,
• İş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,
• ISPARTA MEYDAN AVM yönetimi ile müşteriler arasındaki ilişkilerin yürütülmesi,
yönetilmesi, geliştirilmesi ve planlanması,
• Müşterilere yönelik reklam, satış, pazarlama ve kampanyaların planlanması, yönetimi ve
icrası,
• Sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beğeni, bağlılık ve memnuniyet çalışmalarının ve
analizlerinin gerçekleştirilmesi,
• Müşterilere özel kampanyaların, promosyonların ve etkinliklerin planlanması ile bunlara
yönelik elektronik iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirme yapılması,
• Sunulan ürün ve hizmetlere yönelik pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve
yürütülmesi,
• Web sitesi üzerinden gelişmiş işe alım faaliyetlerinin yürütülmesi ve takibi,
• Müşteri talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin talep
ve şikâyet yönetimi faaliyetlerinin kurgulanması ve icrası,
• Müşterilerle girilen sözleşmesel ilişkilere yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi
işlemleri ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
• Tedarikçilerle sözleşmelerin kurulması ve ifası,
• ISPARTA MEYDAN AVM’nin stratejik yönetimine ilişkin planlamaların yürütülmesi ve icrası,
• Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere
yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
• Kriz ve acil durum yönetimine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
• Organizasyon, davet, toplantı ve benzer etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi,
• Tedarikçi, bayi ve iş ortağı gibi üçüncü kişilerle olan ilişkilerin yönetilmesi ve geliştirilmesi,
• İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve planlanması,
• ISPARTA MEYDAN AVM ile ilişkisi bulunan tedarikçilerle, bayilerle, iş ortaklarıyla ilişkilerin
sürdürülebilmesi,
Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu
amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3)Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel Verileriniz, ISPARTA MEYDAN AVM YÖNETİM DANIŞMANLIĞI .A.Ş. veya ISPARTA MEYDAN
AVM adına ürün veya hizmet sağlayan taraflar ile sizleri ürün ve hizmetlerden faydalandırmak da
dahil olmak üzere, yukarıdaki amaçlar dahilinde, yurt içinde veya yurt dışında iş birliği içinde
olduğumuz ve dışarıdan hizmet ya da destek aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile
paylaşılabilecektir. Bununla birlikte Kişisel Verileriniz, Isparta Meydan AVM’nin yükümlü kılındığı
hallerde kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilerle de yetkileri kapsamında
paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerinizin paylaşıldığı bu durumlarda Isparta Meydan AVM, verilerin
paylaşıldığı tarafın bu Politikada yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde
işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri almaktadır.

4)Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz başta satış ve pazarlama birimi olmak üzere Isparta Meydan AVM’nin kişisel veri
toplamaya yetkili diğer birimleri tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü veya
yazılı olarak, elektronik ya da fiziki ortamda toplanmaktadır.
Bu kapsamda; ad, soyadı, fotoğraf, e-posta, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres gibi
iletişim bilgileri, mobil uygulamalar veya internet sitesi kullanımlarında elde edilen lokasyon verisi,
müşteri numarası, araç plakası, giriş-çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları, işlem güvenliği
bilgileri, cookie kayıtları, müşteri anketleri, müşteri beğenilerini gösteren raporlar ve
değerlendirmeler, kampanya sonuçları, çekiliş kazananlar listesi, şikâyet ve talep anketleri/formları
ve pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen tüm kişisel veriler; Kanun’un 5. maddesinin 1.
fıkrası ve aynı maddenin 2. fıkrasının a-c-ç-d-f bentleri uyarınca; açık rızanızın bulunması,
kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili
kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar
vermemek kaydıyla Isparta Meydan AVM’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemekteyiz.

5)İlgili Kişinin Hakları
Dilediğiniz zaman ISPARTA MEYDAN AVM ‘ye başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,
Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin
taleplerinizi, https://www.ispartameydan.com/iletisim/ adresinden temin edebileceğiniz başvuru
formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Tahılpazarı Mah. Şarampol Cad. MarkAntalya AVM. No:84
Muratpaşa/Antalya ” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla
ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik
imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı
olan e-posta adresinizi kullanarak info@ıspartameydan.com
adresine iletebilirsiniz. Isparta Meydan AVM, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap
verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem
ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi
halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep
ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası
adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz
etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri
adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları
barındırmayan başvurular Isparta Meydan AVM tarafından reddedilecektir.
Isparta Meydan AVM’nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul
kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde
yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik
kazanacaktır.
ISPARTA MEYDAN AVM
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI AŞ.